How to Gets Thread Count in a Process

Herhangi bir prosesin (işlem) bünyesinde bulunan thread (kanal) sayısını almak için aşağıdaki alt programı kullanabilirsiniz. GetCurrentProcessId çalışmakta olan programın prosess kimlik numarasını getirir. TlHelp32 ünitesini dahil etmeyi unutmayın.

implementation
uses TlHelp32;

function ThreadCount(iProcessID: DWord): integer;
var
 SnapHandle: THandle;
 ProcEntry: TProcessEntry32;
begin
 Result := 0;
 SnapHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 if SnapHandle = 0 then Exit;
 FillChar(ProcEntry, SizeOf(TProcessEntry32), 0);
 ProcEntry.dwSize := SizeOf(TProcessEntry32);
 if Process32First(SnapHandle, ProcEntry) then
 begin
  if ProcEntry.th32ProcessID = iProcessID then
  begin
   Result := ProcEntry.cntThreads;
   Exit;
  end;
  while Process32Next(SnapHandle, ProcEntry) = true do
  begin
   if ProcEntry.th32ProcessID = iProcessID then
   begin
    Result := ProcEntry.cntThreads;
    Break;
   end;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Caption := inttostr( ThreadCount( GetCurrentProcessId ));
end;