How to Gets Thread Count in a Process

Herhangi bir prosesin (işlem) bünyesinde bulunan thread (kanal) sayısını almak için aşağıdaki alt programı kullanabilirsiniz. GetCurrentProcessId çalışmakta olan programın prosess kimlik numarasını getirir. TlHelp32 ünitesini dahil etmeyi unutmayın.

implementationuses TlHelp32;function ThreadCount(iProcessID: DWord): integer;var SnapHandle: THandle; ProcEntry: TProcessEntry32;begin Result := 0; SnapHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0); if SnapHandle = 0 then Exit; FillChar(ProcEntry, SizeOf(TProcessEntry32), 0); ProcEntry.dwSize := SizeOf(TProcessEntry32); if Process32First(SnapHandle, ProcEntry) then begin  if ProcEntry.th32ProcessID = iProcessID then  begin   Result := ProcEntry.cntThreads;   Exit;  end;  while Process32Next(SnapHandle, ProcEntry) = true do  begin   if ProcEntry.th32ProcessID = iProcessID then   begin    Result := ProcEntry.cntThreads;    Break;   end;  end; end;end;procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin Caption := inttostr( ThreadCount( GetCurrentProcessId ));end;