Bilgisayarınıza bulaşan Malware tabir edilen ve bilgisayarınızı tabiri caizse bir “mal”a çeviren zararlılar, IE (Internet Explorer)’ın giriş sayfasına kendi adresini yazar ve burayı kilitler. Böylece tarayıcıyı her açtığınızda sörfe malware’in sitesi ile başlarsınız. IE’ın giriş sayfası kilidini kaldırmak için aşağıdaki aracı kullanabilirsiniz. Ayrıca kaynak kodlarını da indirebilirsiniz.

[Yükleme bulunamadı.]

[Yükleme bulunamadı.]

Kaynak Kod:

unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Registry, DCURLLabel;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Memo1: TMemo;
DCURLLabel1: TDCURLLabel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
uses SHELLAPI;
Procedure setie(value:byte);
var
reg: TRegistry;
begin
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
reg.OpenKey('Software', True);
reg.OpenKey('Policies', True);
reg.OpenKey('Microsoft', True);
reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
reg.OpenKey('Control Panel', True);
reg.WriteInteger('HomePage',value);
reg.CloseKey;
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
reg.OpenKey('Software', True);
reg.OpenKey('Policies', True);
reg.OpenKey('Microsoft', True);
reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
reg.OpenKey('Control Panel', True);
reg.WriteInteger('HomePage',value);
reg.CloseKey;
{
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
reg.OpenKey('Software', True);
reg.OpenKey('Microsoft', True);
reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
reg.OpenKey('Main', True);
reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
reg.CloseKey;
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
reg.OpenKey('Software', True);
reg.OpenKey('Microsoft', True);
reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
reg.OpenKey('Main', True);
reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
reg.CloseKey;
}
WinExec(Pchar('C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe'), sw_normal);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
setie(0);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
setie(1);
end;
end.

CEVAP VER