IE (Internet Explorer)’ın Giriş Sayfası Kilidini Açmak

  03/27/2011, Yazar: Özgür Koca, Kategori: Delphi, İndirme

Bilgisayarınıza bulaşan Malware tabir edilen ve bilgisayarınızı tabiri caizse bir “mal”a çeviren zararlılar, IE (Internet Explorer)’ın giriş sayfasına kendi adresini yazar ve burayı kilitler. Böylece tarayıcıyı her açtığınızda sörfe malware’in sitesi ile başlarsınız. IE’ın giriş sayfası kilidini kaldırmak için aşağıdaki aracı kullanabilirsiniz. Ayrıca kaynak kodlarını da indirebilirsiniz.

Kaynak Kod:


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Registry, DCURLLabel;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo1: TMemo;
  DCURLLabel1: TDCURLLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses SHELLAPI;

Procedure setie(value:byte);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Policies', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Control Panel', True);
 reg.WriteInteger('HomePage',value);
 reg.CloseKey;

 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Policies', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Control Panel', True);
 reg.WriteInteger('HomePage',value);
 reg.CloseKey;
 {
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Main', True);
 reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
 reg.CloseKey;

 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Main', True);
 reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
 reg.CloseKey;
}
 WinExec(Pchar('C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe'), sw_normal);
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  setie(0);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  setie(1);
end;

end.

tr v9 kaldırma (210), heydex ten nasıl kurtulurum (198), giriş sayfası kilidini açma programı (154), v9 anasayfa kaldırma aracı (91), giri (89), internet explorer kilit açma programı indir (66), v9 anasayfa kaldırma (60), v9 silme (56), explorer kilit açma programı indir (55), v9 ana sayfadan kaldırma (53), explorer kilit açma kodu (48), giriş sayfası kilidini açma (47), checkrun22 (47), internet explorer kilit açma programı (46), explorer kilit açma (42)
Biraz gürültü yapın

Not: Yazdığınız yorum yönetici tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.


  Yorumlara eposta ile abone ol


 • (c) 2005-2009 Wordpress Tema: Tankado & Theme by Tankado.com