Delphi’de IE (Internet Explorer)’ın Giriş Sayfası Kilidini Açmak

Bilgisayarınıza bulaşan Malware tabir edilen ve bilgisayarınızı tabiri caizse bir “mal”a çeviren zararlılar, IE (Internet Explorer)’ın giriş sayfasına kendi adresini yazar ve burayı kilitler. Böylece tarayıcıyı her açtığınızda sörfe malware’in sitesi ile başlarsınız. IE’ın giriş sayfası kilidini kaldırmak için aşağıdaki aracı kullanabilirsiniz. Ayrıca kaynak kodlarını da indirebilirsiniz.

Kaynak Kod:

unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Registry, DCURLLabel;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo1: TMemo;
  DCURLLabel1: TDCURLLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
uses SHELLAPI;
Procedure setie(value:byte);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Policies', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Control Panel', True);
 reg.WriteInteger('HomePage',value);
 reg.CloseKey;
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Policies', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Control Panel', True);
 reg.WriteInteger('HomePage',value);
 reg.CloseKey;
 {
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Main', True);
 reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
 reg.CloseKey;
 reg := TRegistry.Create;
 reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 reg.OpenKey('Software', True);
 reg.OpenKey('Microsoft', True);
 reg.OpenKey('Internet Explorer', True);
 reg.OpenKey('Main', True);
 reg.WriteString('Start Page','http://www.google.com');
 reg.CloseKey;
}
 WinExec(Pchar('C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe'), sw_normal);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  setie(0);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  setie(1);
end;
end.

Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.