PHP’nin dahili fonksiyonları olan file_get_contents ve file_put_contents basitçe dosya okuma ve dosyaya veri yazma işleri için çokça tercih edilir. file_get_contents 1. parametresinde belirtilen dosyayı okuyarak bir değişkene geri döndürür. file_put_contents birinci parametrede belirtilen dosya adına, ikinci parametre ile verilen veriyi yazar. Aşağıdaki  file_put_contents kodunun 3. parametresinde yer alan append verinin yazılacağı dosyaya ekleme mi yapılacak yoksa verilen veri ile yeni bir dosya mı oluşturulacak sorusunu cevaplar. Append (ekle) true ise 2. parametredeki veri dosyanın sonuna eklenir değilse dosya boş olarak oluşturulduktan sonra veri yazılır. Dosyanın içerisinde sadece belirtilen veri bulunmuş olur, önceki veri kaybolur.

<%
Function File_Get_Contents(strFile)
' Remote File
If Left(strFile, 7) = "http://" Or Left(strFile, 8) = "https://" Then
Set objXML = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
' Use this line if above errors
'Set objXML = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
objXML.Open "GET", strFile, False
objXML.Send()
File_Get_Contents = objXML.ResponseText()
Set objXML = Nothing
' Local File
Else
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, 1)
File_Get_Contents = objFile.ReadAll()
Set objFile = Nothing
Set objFSO = Nothing
End If
End Function
Function File_Put_Contents(strFile, strContents, blnAppend)
If blnAppend Then
intMode = 8
Else
intMode = 2
End If
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFile, intMode, True)
objFile.Write(strContents)
Set objFile = Nothing
Set objFSO = Nothing
End Function
%>

CEVAP VER