Tankado.com

Proton Basic için PIC config sigortaları

PIC16F877 ile kullanılabilecek tüm sigortalar aşağıdaki gibidir:

CP_ALL EQU 0X1FFF
CP_OFF EQU 0X3FFF
DEBUG_OFF EQU 0X3FFF
DEBUG_ON EQU 0X37FF
WRT_OFF EQU 0X3FFF ; No prog memmory write protection
WRT_256 EQU 0X3DFF ; First 256 prog memory write protected
WRT_1FOURTH EQU 0X3BFF ; First quarter prog memmory write protected
WRT_HALF EQU 0X39FF ; First half memmory write protected
CPD_OFF EQU 0X3FFF
CPD_ON EQU 0X3EFF
LVP_ON EQU 0X3FFF
LVP_OFF EQU 0X3F7F
BODEN_ON EQU 0X3FFF
BODEN_OFF EQU 0X3FBF
PWRTE_OFF EQU 0X3FFF
PWRTE_ON EQU 0X3FF7
WDT_ON EQU 0X3FFF
WDT_OFF EQU 0X3FFB
RC_OSC EQU 0X3FFF
HS_OSC EQU 0X3FFE
XT_OSC EQU 0X3FFD
LP_OSC EQU 0X3FFC

Exit mobile version