Okocan�n Hazineleri

 

  Programlar
 

TCP/IP Net View
Local a� hatt�n�z �zerindeki adresleri ( IP numaralar�n�, mac adresleri, bilgisayar isimleri ) g�zlemleyebilmenizi sa�lar. ( netview.zip 32KB)


Paralel Port Monit�r�, bilgisayar�n�z�n paralel portundaki sinyalleri ekrana yans�t�r ve ayn� zamanda bu sinyallere m�dahale etmenizi sa�lar. Bu program� yaz�c�dan ��kt� al�rken �al��t�r�p neler olup bitti�ine bakmak e�lenceli olabilir.Not : win2000 de d�zg�n �al��m�yor.        Programc� : okoca ( lpt.zip 305KB)


Okoca's Encoder. Dosya �ifreleme program�. Her t�rl� dosyay� sizin koydu�unuz �ifreye g�re encode ediyor. Dosyay� eski haline getirmek i�in ayn� �ifre ile tekrar encode etmeniz gerekli. Yaln�z dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Geri encode ederken program size, �ifreniz yanl�� falan demiyor dolay�s�yla dosyan�z� tamamen kaybetme riskiniz var. Bunun i�in �ifrenizi unutmay�n ve yanl�� girmeyin yada her ihtimale kar�� geri encode etmeden dosyan�n bir yede�ini al�n. Program�n bu �zelli�i sayesinde daha g�venilir bir koruma sa�lan�yor. Di�er �ifreleyicilerdeki gib �ifreniz ayn� dosyan�n i�erisine bir yere saklanm�yor. Programc� : okoca ( oen.zip 240KB )


MTU. Bir s�zl�k program� �ok geni� bir Turkish/English -English/Turkish s�zl�k. Bu program� kolay ula�abileceiniz bir yere (�rne�in taskbar) yerle�tirerek gerekti�inde �abucak kullanabilirsiniz. ( mtu.zip 1731KB )


simu65. Motorola 6502 mikroi�lemcisini PC ortam�nda ger�ekleyen bir program. ( simu65.zip 29KB)


Flash animasyonlar�n� (*.swf) bilgisayar�n�zda izleyebilmeniz i�in kurman�z gereken bir program.               ( swfbrow.exe 1140KB )


Xara3D 3.0. �� boyutlu yaz�lar tasarlaman�z� sa�l�yor.      ( xara3d.zip 430KB )


WinRar. Dosya s�k��t�r�c�s�. Winzip ten daha y�ksek s�k��t�rma kabiliyetine sahip stable bir s�k��t�r�c�.                  ( wrar.exe 589KB )


CDToHTML. CD lerinizin i�eri�ini taray�p web sayfas� olarak kaydediyor. ( cdtohtm.zip 801KB)


Anfy. Java Applet tasar�m program�. ��erisinde gelen onlarca g�zel Java Appletini kendinize uygun �ekilde de�itirip, web sayfan�za muhte�em �zellikler ekleyebilirsiniz.  ( anfy.exe 2919KB)


AppletButton. Web sayfan�z i�in butonlar tasarlaman�z� sa�l�yor. ( abutton.zip 1781KB )


CoolScrollbar. MS Internet Explorer �n kayd�rma �ubuklar�n� kendi istedi�iniz renklere g�re yeniden tasarlamak ve web sayfan�z i�in kullanmak ister misiniz. Bu program bunu yapan kodlar� sizin i�in haz�rl�yor. Yanl�z bu kodlar sadece MSIE 5.5 s�r�m� ve bundan sonraki s�r�mlerde ge�erli oluyor.( collsb.zip 295KB )


Honestech Mpeg Convertor. Program *.avi format�ndaki video dosyalar�n� istedi�iniz kalitede *.mpg video format�na �evirmenizi sa�l�yor. Format d�n���m�yle dosya boyutunu g�r�nt� kalitesini d���rmeden %60 oran�nda azaltabilrsiniz. ( htmpg2.exe 1362KB )


Mp3 Comppressor. Mp3 dosyalar�n� istedi�iniz kalitede kaydedebilen bir programd�r. ( mp3comp.zip 1060KB )


Install Maker Pro. E�er visual ortamlarda program yaz�yorsan�z. Program�n�z i�in kolayca orjinal bir install program� tasarlayabilirsiniz. ( imp.exe 551KB )


�aban Karakter �evirme. Bazen d�k�manlar�n�zdaki (sadece *.txt) t�rk�e karakterler yerine daha de�i�ik karakterler g�r�nmeye ba�layabilir. Bu programla dosylar�n�z� eski haline getirebilirsiniz.                                 ( sconv.zip 208KB )

   
 

       Delphi Kod Bankalar�


 
CodeBank Mertkan Bir t�rk arkada��m�z�n yapm�� oldu�u kod bankas� olduk�a kapsaml� ingilizce tasarlanm�� bir program (codebank_mertkan.zip 1686KB)

Delphi Database . Bu da ba�ka bir kod bankas� bir bak�n derim (delphi_database.zip 1023KB)


Jones CodeBank . Jones dostumuzun yapm�� oldu�u bir ba�ka kod bankas� (jones_kodebank.zip  427KB)

        Di�er Kaynaklar
 

        Okoca's Tools for Programmers
 

 
File Formats Encyclopedia. Bir�ok dosya format�n�n header, body vs. yap�s�n� a��klayan bir program. Wav dosyas�ndan tutunda exe, bmp, gif, wav dosyalar�na kadar. Bulunmaz bir kaynak �zellikle sistem programc�lar�n�n �ok i�ine yarayaca��ndan eminim. (ffe.zip 1872KB)

Memory Editor. Bilgisayar�n�n�z�n belle�inde neler vardiye merak etti�iniz oldumu. Bu programla memorynin i�eri�ine bakabilir bellekte aratma yapabilirsiniz. Bu program� nerelerde nas�l kullanaca��n�z sizin hayal g�c�n�ze kalm��.              (mem_edit.zip 40KB)


TRW2000. Bu program k���k ve g��l� bir disassembler program�. 32 bitlik programlar� ��z�mleyebiliyor.    (trw2000.zip 333KB)


WinHex. Bir hex edit�r�. Bu s�radan bir hex edit�r� de�il. Bu program sadece herhangi bir dosya de�il. Bellekte yerle�ik bir program� veya sabit diskinizin istedi�iniz bir partisyonunu g�r�nt�leyebiliyor. E�i benzeri olmayan bir program. Ka��rmay�n derim.      (winhex.zip 640KB)


Yazd���n�z programlar�n �ok yer kaplad���ndan m� �ikayet�isiniz. UPX bilinen en iyi ve en h�zl� s�k��t�r�c�lardand�r. Programlar�n�z� %80 varan oranlarda s�k��t�rabilir. (upx_w.zip  119KB)


Api Monit�r. Sisteminizdeki API �a�r�lar�n� takip eden ve g�r�nt�leyen bir program. �ste�iniz bir API yi filtreleyip hangi program taraf�ndan �a�r�ld���n� g�rebilirsiniz.          (api_monitor.zip 331KB)


Turbo Debugger. Dos tabanl� disassembler program�.                   ( turbo_debugger.zip 1191KB)

 

  

okoca kimdir ?

     <<< GER�