MISKET1.GIF (561 bytes)
MISKET1.GIF (561 bytes)
MISKET1.GIF (561 bytes)
MISKET1.GIF (561 bytes)
MISKET1.GIF (561 bytes)
MISKET1.GIF (561 bytes)

  

 

MERHABA
BEN
OKOCA

     Samsun do�umluyum, ya��m �nemli de�il. Liseyi teknik lise bilgisayar b�l�m�nde tamamlad�m. �u anda (ekim 2001 itibariyle) G�TEF Bilgisayar Sistemleri ��retmenli�indeyim.


sitemin i�eri�i;

   D�k�manlar b�l�mde bilgisayarc�lar�n ihtiyac� olabilecek, bir�ok konu hakk�nda d�k�manlar var d�k�manlar�n �o�unlu�unu lisans tezleri olu�turuyor �u s�ralar 70 e yak�n tez incelemeyi ve okunmay� bekliyor bir s�re daha burada olacaklar ka��rmay�n. Ayr�ca istedi�iniz bir kaynak olursa bana bunun i�in ziyaret�i defterine mesaj b�rakabilirsiniz.,

     Delphi bir programlama dili, kabaca Pascal �n Windows versiyonu diyebiliriz. En�ok kullan�lan g�rsel program geli�tirme ortamlar�ndan birisi. Bence en iyisi. Delphi art�k Linux i�letim sistemindede kullan�labiliyor.GNU felsefesine biraz ayk�r� olarak �cretsiz kullan�mlar i�in baz� k�s�tlamalara sahip. Unutmadan Delphi nin Linux daki ad� farkl�, KYLIX diye ge�iyor.Gelelim sitemizin Delphi ile alakas�na, Delphi k�sm�nda bir delphi programc�s�n�n ihtiya� duyabilece�i �ok kaliteli bile�enler, kaynak kodlar ve ara� programlar var (ka��rmay�n),

    Pascal k�sm�nda, pascal programlama dilinin �zellikleri anlat�l�yor, ayr�ca pascal projelerimizin kaynak kodlar�n� da buradan �ekebilirsiniz.

     C/C++ k�sm�nda; C yaz�l�m d�nyas�n�n temel yaz�l�m geli�tirme ara�lar�ndan biri oldu. Programlaman�n A's�n� B'sini ��renen herkes daha sonra C'yi ��renmek zorunda hissediyor kendini. C/C++ dilinin �zelliklerini ve inceliklerini buradan ��renebilirsiniz ayr�ca �rnek programlar�da inceleyebilirsiniz.

     Linux k�sm�; Windows dan s�k�lm�� , bilgisayar�yla u�ra�mas�n�, sorunlar� tek ba��na ��zmeyi seven bilgisayar tutkunlar� i�in. Sevimli penguenin sizi �a��rd��� yere gidin ve Linux un g�c�n� ke�vedin.

      Son olarak download; b�l�m�ne de u�ramay� unutmay�n, genel olarak sitemin i�eri�ini anlam�� olmal�s�n�z.

    Not : Bu siteyi �zerinde bulunduran sunucunun trafi�i saat 21:00-09:00 saatleri aras�nda en az olmaktad�r. Dosyalar�nz� bu saatlerde indirirseniz daha h�zl� olacakt�r.

T�m yar��mac�lara ba�ar�lar.

okoca        
2001         

Hayat�mdan Enstantaneler

Hayat�mdan enstetaneler...
��lg�n arkada�lar�m...
Ailemden baz� ki�iler...